Header image

 
Department of Physics  
        嶄猟井

 
 
 
 
   
Faculty:

Dr. Kui-Qing Peng
Professor

Dr. Xiaoling Wu
Associate Professor

Graduate Students:

Jiang Wang

Chenliang Huo

Shiyu Zheng

Xianlun Li

Yi Yang

Hui Wang

Abdul Mateen

Ghulam Farid

Alumini:

Xin Wang

Li Li

Lin Liu

Bo Hu 

Lei Li

Xiaohong Li

Min Xu

Ya Hu

Fuqiang Zhang

Ruinan Sun

Zhen Qiao

Shanshan Xue

Shuang Wang

Haoxin Fu

Xingchen Du

 Yachun Wang

Haichuan Zhao

Collaborators:

Jing Zhu
Professor, Tsinghua Univresity, China

Shuit-Tong Lee
Professor, Suzhou University, China

Dr Ying Xu
National Research Centre of New Energy Engineering, Solar Energy Research Institute, China
 

Xiaohong Zhang
Professor, Technical Institute of Physics and Chemistry of CAS 

XiangminMeng
Professor, Technical Institute of Physics and Chemistry of CAS

 


*If I have seen farther than others, it is because I was standing on the shoulders of giants.
                                                                                                               -- Isaac Newton